1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ένταξη

Προγράμματα

Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας έχουν σαν αντικείμενα δραστηριοτήτων:

α) θέματα που αφορούν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (π.χ. επικοινωνία στους χώρους εργασίας, λήψη αποφάσεων, Διοικητική δομή και οργάνωση Επιχειρήσεων - Οργανισμών, Εργαστηριακός εξοπλισμός, Υγιεινή - Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, Βελτίωση ποιότητας Υπηρεσιών και προϊόντων, οργανογράμματα επιχειρήσεων και περιγραφές θέσεων εργασίας κ.α.).

β) θέματα που αφορούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π.χ. Βιομηχανικός Τομέας. Βιοτεχνικός Τομέας, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Μ.Μ.Ε., Εμπορική Κίνηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνικοοικονομική περιγραφή του πληθυσμού κ.α.).

γ) θέματα που αφορούν στις Εργασιακές Σχέσεις και στους Τομείς Επαγγελμάτων (π.χ. είδη εργασιακών σχέσεων, εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης, επαγγέλματα που χάνονται, επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Κοινωνική Ασφάλιση, Ανεργία, Κινητικότητα Εργαζομένων, Συνδικαλισμός, Ισότητα Ευκαιριών, προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, κ.α.).

δ) θέματα που αφορούν στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αναγνώριση Τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, Μετακινούμενοι πληθυσμοί, Εκπαιδευτικά Συστήματα και Συστήματα κατάρτισης, Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.α.).

ζ) θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ και απαραίτητων Δεξιοτήτων για διαχείριση της Σταδιοδρομίας, της αυτογνωσίας, της κριτικής πληροφόρησης κ.α. (π.χ. καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με: διαπολιτισμική επικοινωνία, συνεργασία με ομάδα, προσωπική ανάπτυξη, επίλυση προβλημάτων, γραπτό και προφορικό λόγο, χρήση νέας τεχνολογίας, εφαρμοσμένη έρευνα, χρήση πηγών και ανθρώπινου δικτύου πληροφόρησης, κ.α.).

Δείτε το υλικό

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτομο δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιοτήτων που χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία είναι η πρώτη δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών με κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σκοπός της είναι:

  • να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του.
  • να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται µε αυτό.
  • να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος.

Δείτε το υλικό

Ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα ορίζεται κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού όπως:

• σύνθεση πληθυσμού
• κοινωνική και οικονομική οργάνωση
• πεποιθήσεις, αντιλήψεις, ιδέες ( κοινωνία, ιδεολογία, θρησκεία κ.λ.π. )
• κοινωνική συμβίωση - επικοινωνία
• γλώσσα
• ήθη, έθιμα, τελετουργίες
• επαγγέλματα, υπηρεσίες
• οικογένεια
• σχολείο
• γειτονιά
• ξενοφοβία - ρατσισμός
• σχέσεις των δύο φύλων
• αστυφιλία
• βία
• ανεργία
• τεχνολογικά επιτεύγματα
• καλλιτεχνικά δημιουργήματα
• αντικείμενα καθημερινής χρήσης

Δείτε το υλικό

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο». Ο συντονισμός των δράσεων θα γίνει από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Δείτε το υλικό

Ημερολόγιο

Επισκέψεις

Κοινωνική Δικτύωση

FacebookTwitterLinkedIn